Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od prodávajícího.

Prodávajícím je obchodní společnost Piranesi, s. r. o., se sídlem Italská 1205/10, 120 00, Praha 2- Vinohrady, identifikační číslo: 048 00 516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253853 (dále jen "Prodávající").
Kupujícím je spotřebitel, tj. člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím na koupi zboží (dále jen "Věc"), které může být předmětem reklamace (dále jen "Kupující").


Práva z vadného plnění


2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné,

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

- vyplývá-li to z povahy věci.

 

5. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 2 tohoto Reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.


6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


8. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost.


9. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.


10. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.


11. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


Uplatnění reklamace


12. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to zasláním reklamované věci na adresu: Piranesi s. r. o., P. O. BOX 12, 549 01 Nové Město nad Metují. V případě zasílání reklamované věci prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti věci prodávajícím.


13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


14. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


15. Za situace, kdy je potřeba věc zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby byla věc zabalena do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.


16. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že

- vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím,

- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

- byl použit nesprávný spotřební materiál,

- byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

- bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku.


17. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

- že se vada vyskytla v záruční době,

- že kupující koupil věc od prodávajícího,

- že je věc vadná, za tímto účelem kupující popíše závadu a předloží vadnou věc.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.


Řešení sporů


18. Pro řešení všech případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.
Před zahájením případného sporu před obecným soudem je zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


19. Zákazník má v souladu s nařízením EU č. 524/2013 právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu také online, a to prostřednictvím ODR platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Závěrečná ustanovení


20. Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 15. 2. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info